skip to Main Content

Brändin kehittämisohjelmat

Brändi on ihmisten mielipide organisaatiosta, ja jokainen työntekijä rakentaa sitä omalla tekemisellään. Arvokas ja kestävä brändi on seurausta suunnitelmallisesta brändin kehittämisestä yhdessä koko henkilöstön kanssa. Hyvän brändin avulla voidaan saavuttaa kestävää kilpailuetua. Organisaatioisi tunnetaan ja siihen luotetaan. Vahva brändi rakennetaan kestävälle pohjalle yhdessä henkilöstön kanssa ja varmistetaan heidän sitoutuminen brändilupaukseen.

Valmennustriolla on kaksi brändin kehittämisohjelmaa:

  1. Aloittavan yrityksen brändin ja ilmeen luominen
  2. Brändin kehittämisohjelma

Aloittavan yrityksen brändin ja ilmeen luominen

Brändin rakentaminen ei ole vain isojen yritysten työtä vaan se on tärkeää myös pienille, varsinkin aloittaville yrityksille. Yrityksesi brändi on kaikkea sitä, mitä yrityksestäsi nähdään, koetaan, ajatellaan ja tunnetaan. Ihmiset ostavat tunteella ja niihin vaikuttavat kaikki kokemukset yrityksestäsi ulkoasusta palvelu- ja tuotekokemukseen asti.

Muista erottuva ja liikeideasi näköinen brändi on eräs yrityksen menestyksen avaintekijöistä. Brändin rakentamisen työpajassa luomme yrityksellesi erottuvan brändin, joka kiteytetään brändikäsikirjaksi. Brändikäsikirja on konkreettinen ohjekirja, jossa kiteytetään liiketoimintasi ja kuvataan sitä tukeva visuaalinen ilme. Kirja auttaa kirkastamaan mitä teet, kenelle, miten ja millä ilmeellä. Sen pohjalta voit helposti tilata  viestinnän tuotteita kuten logon ja www-sivut. Brändikirjan avulla ilmeesi pysyy yhtenäisenä kaikissa eri välineissä ja linjassa liiketoimintasi kanssa.

OHJELMAN VAIHEET

VAIHE  1
Taustatiedot: Ennen työpajaa käydään läpi yrittäjän kanssa taustatiedoksi markkina- ja kilpailutilanne.

VAIHE  2
Työpaja 1: Yrityksen sisäisen brändin luominen. Käydään läpi yrityksen liiketoimintakonsepti mm. missio, visio, arvot, bisneskonsepti, asiakkaat, kilpailuetu, asiakaslupaus ja hissipuhe.

VAIHE  3
Työpaja 2: Yrityksen ulkoisen brändin luominen. Suunnitellaan millä tavalla yrityksen sisäinen brändi tuodaan näkyväksi ja ilmenee tekoina, sanoina ja kuvina.

VAIHE  4
Brändikirjan tarkistus: Käydään läpi syntynyt brändikirja ja tehdään tarvittavat muutokset.

LOPPUTULOKSENA EROTTUVA BRÄNDI

Ohjelman aikana aloittavalle yritykselle tuotetaan brändikirja, joka sisältää seuraavat osiot:

  • Yrityksen sisäinen identiteetti: liiketoimintakonsepti ja strategisesti tärkeät asiat selkeästi kirjoitettuna.
  • Yrityksen visuaalinen identiteetti (imago): miten yrityksen brändi toteutuu näkyvinä konkreettisina tekoina.

Brändikirjassa määritellään yrityksen ilme liiketoimintakonseptin pohjalta. Yritykselle suunnitellaan brändinmukainen imago, missä ja miten brändi ilmenee.  Brändikirjan pohjalta yrityksesi voi tilata yhdenmukaisia mukaisia mainos- ja viestintämateriaaleja helposti eri tahoilta. Jos yrityksellä on jo logo ja ilme olemassa, kartoitetaan vastaavatko ne liiketoimintakonseptia ja sisäistä identiteettiä tämän pohjalta annatetaan ohjeet, miten graafista ilmettä voidaan päivittää vastaamaan brändiä.

OHJELMAN TOTEUTUS

Ohjelman toteutus kestää noin 1-2 kuukautta. Se toteutetaan yhteistyössä Mainostoimisto Design Inspiksen kanssa. Oulun seudun yritykset voivat hyödytää rahoituksessa Business Oulun palveluseteliä.

PYYDÄ TARJOUS

Brändin kehittämisohjelma

Brändin kehittämisohjelmassa vahvistetaan olemassa olevaa brändiä. Nykytilanne kartoitetaan bränditutkimuksella, jossa selvitämme organisaation tunnettuuden ja mielikuvat markkinassa, brändin erottumisen kilpailijoista sekä sen, onko brändilupaus lunastettu sidosryhmien ja henkilöstön mielestä. Tuloksien perusteella kehitetään organisaation kilpailukykyä ja erottumista kilpailijoista. Ohjelman tavoitteena on rakentaa organisaation sisäisesti että ulkoisesti yhtenäinen brändi.

OHJELMAN VAIHEET

VAIHE  1
Aloituspalaveri: Suunnitellaan ohjelman vaiheet ja bränditutkimuksen sisältö Valmennustrion mallin pohjalta.

VAIHE  2
Bränditutkimuksen toteutus: Toteutetaan bränditutkimus, tehdään analyysit ja raportit tuloksista.

VAIHE  3
Työpaja 1: Bränditutkimustulosten läpikäyminen ja toimenpiteiden ideointi.

VAIHE  4
Työpaja 2: Tehtyjen toimenpiteiden seuranta ja hionta sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

OHELMAN HYÖDYT

  • Ohjelmassa organisaatiolle kirkastuu brändin nykytila sekä henkilöstön, asiakkaiden ja sidoryhmien mielipiteet brändistä.
  • Ohjelman avulla organisaatio löytää oikeat toimenpiteet, mitkä parantavat sen brändin ja maineen rakentamista.
  • Työntekijöiden sitoutuvat organisaatioon paremmin. Sillä on merkittävä yhteys parempaan tulokseen.
  • Mahdollistaa yhtenäisten viestien välittämisen eri medioissa.
  • Sisäinen ja ulkoinen brändi yhtenäistyvät ja kestävä brändin rakentaminen tulee mahdolliseksi.

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top