skip to Main Content

Johdon ja johtoryhmien valmennukset

Johdon ja esimiesten valmennuksia toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätasolla. Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää ja helpottaa johtamista sekä auttaa johtajaa tai esimiestä tunnistamaan oman johtamisen merkitys henkilöstölle ja liiketoiminnan tulokselle.

MISSÄ TILANTEISSA TARPEELLINEN

 • Uusi tehtävä, uusi johtamisalue
 • Organisaation muutostilanteet
 • Liiketoiminta ei kehity toivottuun suuntaan
 • Tarvitaan ratkaisuja oman johtamisen suunnasta
 • Tunnistamaan ne johtamisen käytänteet ja toimintatavat, joilla on merkitystä liiketoiminnassa onnistumiseen
 • Henkilöstön, asioiden ja itsensä johtamisessa on epävarmuustekijöitä

MITEN TOTEUTETAAN

 • Johtamisen valmennukset ovat joko muutaman päivän mittaisia tai vuoden ajan tapahtuvia säännöllisiä tapaamisia valmentajan kanssa
 • Yksilövalmennuksena
 • Ryhmävalmennuksena
 • Alussa kartoitetaan tarve haastattelemalla tai kyselyn avulla
 • Määritellään aina tavoitteet ja mittarit halutusta tuloksesta

PYYDÄ TARJOUS

Muutosjohtamisen valmennus

Muutosjohtamisen valmennus auttaa organisaatioita selviämään muutoksista niin, etteivät ne aiheuta liiketoiminnalle liian isoa haittaa. Valmennuksen ja ulkopuolisen asiantuntijan avulla parannetaan muutosprosessin onnistunutta läpimenoa ja saadaan työntekijät toimimaan tuloksellisesti muutoksesta huolimatta.

MIKSI VALMENNUS ON TARPEELLINEN

 • Tutkimusten mukaan yli 50 % muutoksista epäonnistuu
 • Muutoksen toteuttaminen ei ole johdon eikä henkilöstön substanssiosaamista
 • Johdon ja työntekijöiden näkemykset muutoksen onnistumisen mahdollisuuksista poikkeavat toisistaan
 • Muutoksen aikana kustannukset kasvavat mm. haitallisen vaihtuvuuden ja sairauspoissaolojen vuoksi
 • Virheiden tekemisen riski kasvaa

MISSÄ TILANTEESSA TARPEELLINEN

 • Fuusiot (ulkoiset ja sisäiset yhdistymiset)
 • Yt- ja/tai muut henkilöstöön vaikuttavat haasteelliset tilanteet
 • Erilaiset uudelleenjärjestelyt, esim. yksiköiden tiimiyttäminen
 • Johtajan tai muun avainhenkilön vaihtuminen
 • Uusien järjestelmien käyttöönotto
 • Uusien toimitilojen käyttöönotto

PYYDÄ TARJOUS

Tulevaisuuden johtaminen -johtamisvalmennus

Nykypäivän johtamiskulttuuri on murrosvaiheessa. Aika ja jatkuvat muutokset haastavat siirtymään perinteisestä ylhäältä-alas-johtamisesta valmentavaan johtamiseen, jossa henkilöstö osallistetaan ja ohjataan toimimaan yhdessä itseohjautuvasti. Valmentavan johtamisen myötä organisaatiokulttuuri muuttuu kannustavaksi ja innostavaksi. Valmentava johtamismalli lisää organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä. Valmennustrio on kehittänyt uudistavaan toimintaan valmentavan johtamisvalmennuksen organisaatioiden johdolle ja esimiehille.

OHJELMAN VAIHEET

Ohjelma aloitetaan yhteisellä aloituspalaverilla, jossa mm. sovitaan aikataulut ja vastuuhenkilöt ja räätälöidään henkilöstökyselyn sisältö vastaamaan organisaation strategisia tavoitteita. Aloituspalaverin jälkeen jatketaan seuraavilla vaiheilla:

VAIHE 1
Lähtötilanteen ja esimiestyön haasteiden kartoittaminen uudenaikaisella henkilöstökyselyllä työntekijöille.

VAIHE 2
Kyselyn tulosten analysointi ja valmennusten sisällön sopiminen yhdessä johdon kanssa.

VAIHE 3
3 x 3 h valmennuskertaa esimiehille ja johdolle. Valmennusten aiheet suunnitellaan henkilöstökyselyssä esille nousseiden haasteiden perusteella.

VAIHE 4
Johdon kanssa palaveri strategisista toimenpiteistä ja jatkotyöskentelystä.

VALMENNUSTEN AIHEET

Esimiehille pidetään 3 x 3 h valmennusta, joiden aiheet keskittyvät henkilöstökyselyssä nousseiden haasteiden ratkaisemiseen.

Valmennusten aiheet ovat mm. seuraavia:

 • Haluttu tulevaisuus – visio, viisi askelta kohti tulevaisuuden johtamista
 • Hyvän esimiestoiminnan kulmakivet
 • Johtamisen mallit – mitä tarkoittaa organisaatiossanne
 • Valmentavan johtamiskulttuurin tekijät – miten perinteisestä johtamisesta valmentavaan johtamiseen
 • Miten luodaan onnistumiskulttuuri
 • Ratkaisukeskeisyys ja positiivisten kokemusten merkitys johtamisessa – ongelmakeskeisyydestä ratkaisuihin
 • Yhdessä sovittujen toimintatapojen ja pelisääntöjen merkitys halutun lopputuloksen saavuttamisessa
 • Esimiehen viestintä ja vuorovaikutustaidot osana johtamista

VALMENNUKSEN HYÖDYT

 • Johdon ja esimiesten henkilöstölähtöisen johtamisen taidot ja muutosten hallinta paranevat
 • Uudenaikaisella henkilöstökyselyllä tunnistetaan haasteet -> kehitetään ja valmennetaan oikeita asioita, joilla on nopea vaikutus johtamiskulttuuriin sekä työyhteisön hyvinvointiin ja tuottavuuteen
 • Opitaan ratkaisemaan haasteita yhdessä ja parannetaan vuorovaikutustaitoja

PYYDÄ TARJOUS

Tutustu myös muihin palveluihimme

Back To Top