Iin kunnan varhaiskasvatu­stoimintaan muutostyöryhmä kehittämään toimintaa
26.3.2019

Iin kunnan varhaiskasvatu­stoimintaan muutostyöryhmä kehittämään toimintaa

Iin kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt olivat mukana Valmennustrion 2017-2019 järjestämässä Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankekokonaisuudessa. Hankkeessa oli mukana 10 organisaatioita, joita yhdisti isot toiminnalliset ja organisatoriset muutokset.

Iin kunnan varhaiskasvatuksessa oli tehty vuosi ennen hankkeen aloittamista isoja henkilöstöä koskevia toiminnallisia muutoksia. Yksi varhaiskasvatusyksikkö lakkautettiin ja toinen yksikkö muutettiin yksityiseksi palvelun tarjoajaksi. Yksiköiden henkilöstö siirrettiin jäljelle jääviin yksiköihin. Muutokset toteutettiin nopealla aikataululla ja pienillä resursseilla. Yksiköiden lakkauttamiset ja henkilöstön siirrot eivät olleet sujuneet kaikilta osin toivotusti.

Muutosten isoimpia haasteita oli tiedon puute

Hankkeemme alkupuolella varhaiskasvatukseen perustettiin Valmennustrion valmentaja Virpi Ilmakankaan johdolla muutostyöryhmä, jossa oli edustajia opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnasta, kunnan johdosta, kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstöstä sekä kaikki esimiehet. Ensimmäisenä tehtävänään ryhmä kävi läpi toteutettuja uudistuksia, niiden vaikutuksia henkilöstölle, toteutusprosessia ja kehittämistoimenpiteitä jatkoon.

Ryhmässä todettiin, että isoimpia ongelmia aiheuttivat riittämätön tieto, vähäinen vuorovaikutus päättäjien, johdon, henkilöstön ja esimiesten kesken sekä liian vähäinen suunnittelu ja resursointi.

Ryhmän mielestä onnistuneeseen muutokseen tarvitaan:

  • perusteellinen ennakkovalmistelu
  • henkilöstön osallistaminen muutosprosessin suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi muutosagenttien avulla
  • rehellinen ja avoin keskustelu päättäjien ja henkilöstön välillä
  • riittävästi resursseja (määrärahaa ja henkilöstöä eri toimialoilla) ja aikaa.

Muutoksissa on tärkeää työntekijöiden kuunteleminen ja mukaan ottaminen suunnitteluun ja toteutukseen. Se vähentää muutosvastarintaa ja auttaa sitoutumaan uuteen.

Muutostyöryhmä lisää yhteistä ymmärrystä

Jotta jatkossa saataisiin onnistuneempia muutoksia, ryhmässä laadittiin suuntaa-antava malli onnistuneen muutoksen toteutukseen. Kunnassa voidaan jatkossa hyödyntää myös hankkeen aikana henkilöstön joukosta koulutettuja muutosagentteja, jotka toimivat linkkinä henkilöstön ja päättäjien välillä.

Muutostyöryhmä oli kunnassa ensimmäinen foorumi, joka kokosi yhteen työntekijät ja sen toiminnasta päättävät tahot. Iin kunnan hallintojohtaja Annastiina Junnila näki työryhmän suurimpana hyötynä ymmärryksen lisääntymisen eri osapuolten välillä. Hän koki, että nyt jokainen tajuaa vuorovaikutuksen tai sen puutteen merkityksen lopputulokselle.

Isojen muutosten tärkeimpiä onnistumisen edellytyksiä on, että henkilöstö, esimiehet ja johto aidosti yhteistyössä hakevat toimivaa vaihtoehtoa ja ratkaisuja muutoksen toteuttamiseen.

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutelan mukaan muutostyöryhmää hyödynnetään myös jatkossa. Työryhmän tehtävänä on kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa ja tehdä laadun arviointia. Se toimii kantaaottavana ryhmänä, jossa käsitellään ajankohtaisia kehittämisasioita.

Uutela kokee, että työryhmä lisää yhteistä ymmärrystä. Ryhmä toimii yhtenä kanavana sille, että henkilöstön tai huoltajien mielipiteitä kuullaan. Ryhmällä on myös vaikutusta talousarvioon, kun päättäjät ovat työryhmän toiminnassa vahvasti mukana.

Lue Iin kunnan muutossuunnitelmamalli (avautuu uuteen ikkuna pdf:nä).

Juttu on Onnistu muutoksessa -oppaasta, joka julkaistaan toukokuussa 2019 osana KT Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjaa.

Iin kunnan muutoksentukihankkeessa Valmennustriosta vetäjänä toimi yritysvalmentaja Virpi Ilmakangas.

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Virpi Ilmakangas
Yritysvalmentaja, työnohjaaja
Valmennustrio