skip to Main Content

Tulevaisuuden johtaminen -johtamisvalmennus

Nykypäivän johtamiskulttuuri on murrosvaiheessa. Aika ja jatkuvat muutokset haastavat siirtymään perinteisestä ylhäältä-alas-johtamisesta valmentavaan johtamiseen, jossa henkilöstö osallistetaan ja ohjataan toimimaan yhdessä itseohjautuvasti. Valmentavan johtamisen myötä organisaatiokulttuuri muuttuu kannustavaksi ja innostavaksi. Valmentava johtamismalli lisää organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä. Valmennustrio on kehittänyt uudistavaan toimintaan valmentavan johtamisvalmennuksen organisaatioiden johdolle ja esimiehille.

OHJELMAN VAIHEET

Ohjelma aloitetaan yhteisellä aloituspalaverilla, jossa mm. sovitaan aikataulut ja vastuuhenkilöt ja räätälöidään henkilöstökyselyn sisältö vastaamaan organisaation strategisia tavoitteita. Aloituspalaverin jälkeen jatketaan seuraavilla vaiheilla:

VAIHE 1
Lähtötilanteen ja esimiestyön haasteiden kartoittaminen uudenaikaisella henkilöstökyselyllä työntekijöille.

VAIHE 2
Kyselyn tulosten analysointi ja valmennusten sisällön sopiminen yhdessä johdon kanssa.

VAIHE 3
3 x 3 h valmennuskertaa esimiehille ja johdolle. Valmennusten aiheet suunnitellaan henkilöstökyselyssä esille nousseiden haasteiden perusteella.

VAIHE 4
Johdon kanssa palaveri strategisista toimenpiteistä ja jatkotyöskentelystä.

VALMENNUSTEN AIHEET

Esimiehille pidetään 3 x 3 h valmennusta, joiden aiheet keskittyvät henkilöstökyselyssä nousseiden haasteiden ratkaisemiseen.

Valmennusten aiheet ovat mm. seuraavia:

 • Haluttu tulevaisuus – visio, viisi askelta kohti tulevaisuuden johtamista
 • Hyvän esimiestoiminnan kulmakivet
 • Johtamisen mallit – mitä tarkoittaa organisaatiossanne
 • Valmentavan johtamiskulttuurin tekijät – miten perinteisestä johtamisesta valmentavaan johtamiseen
 • Miten luodaan onnistumiskulttuuri
 • Ratkaisukeskeisyys ja positiivisten kokemusten merkitys johtamisessa – ongelmakeskeisyydestä ratkaisuihin
 • Yhdessä sovittujen toimintatapojen ja pelisääntöjen merkitys halutun lopputuloksen saavuttamisessa
 • Esimiehen viestintä ja vuorovaikutustaidot osana johtamista

VALMENNUKSEN HYÖDYT

 • Johdon ja esimiesten henkilöstölähtöisen johtamisen taidot ja muutosten hallinta paranevat
 • Uudenaikaisella henkilöstökyselyllä tunnistetaan haasteet -> kehitetään ja valmennetaan oikeita asioita, joilla on nopea vaikutus johtamiskulttuuriin sekä työyhteisön hyvinvointiin ja tuottavuuteen
 • Opitaan ratkaisemaan haasteita yhdessä ja parannetaan vuorovaikutustaitoja
Back To Top