skip to Main Content

PALVELUT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA MITTAAMISEEN

Työyhteisön kehittämisohjelma

Systemaattisen ojelman avulla kehitämme ja tehostamme organisaation toimintaa osallistamalla työntekijät, esimiehet sekä johdon. Ohjelma auttaa saavuttamaan selkeitä mitattavia tulosparannuksia sekä lisäämään kilpailukykyä.

MIKSI OHJELMA ON TARPEELLINEN

 • Ohjelmassa valmennetaan organisaatiota löytämään oikeat toimenpiteet työn sujuvuuden parantamiseksi.
 • Ohjelman avulla lisätään henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen.
 • Lisätään työntekijöiden työhyvinvointia, jolla on merkittävä yhteys parempaan tulokseen.

MITEN OHJELMA TOIMII

 • Kehittämisohjelma on systemaattinen ja selkeä, noin vuoden mittainen prosessi.
 • Ohjelman alussa tehdään henkilöstökysely, jonka avulla toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.
 • Ohjelmassa ovat aina mukana johto ja henkilöstö.
 • Henkilöstö käyttää ohjelmaan työaikaa 1-2 % (2,5 pv)/v. Siinä on tutkitusti tehokkain hinta-hyötysuhde.

Työyhteisöviestinnän kehittämisohjelma

Työelämä ja viestintäkulttuuri ovat muuttuneet. Työpaikoilla ei enää riitä saneleva, yksisuuntainen viestintä. Menestymiseen tarvitaan avointa keskustelua, luottamuksellista ilmapiiriä, vuorovaikutusta ja yhdessä sopimista.

MIKSI OHJELMA ON TARPEELLINEN

 • Hyvää viestintäosaamista vaaditaan johdolta, esimiehiltä, asiantuntijoilta ja kaikilta työntekijöiltä.
 • Ohjelmassa lisätään vuorovaikutteista yrityskulttuuria sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia.
 • Erityisesti muutostilanteissa yhteisöllisyys ja luottamuksellinen vuorovaikutus parantavat onnistumisen mahdollisuuksia ja auttavat käsittelemään vaikeitakin asioita yhdessä.
 • Onnistunut viestintä parantaa työyhteisön hyvinvointia, toimivuutta ja tuottavuutta.

MITEN OHJELMA TOIMII

 • Ohjelmassa keskitytään viestintäkulttuurin ja viestintävälineiden parantamiseen.
 • Ohjelman alussa tehdään henkilöstölle kysely, jonka avulla toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.
 • Koska viestintä on jokaisen työtä ja viestintä on tärkeä osa johtamista, ohjelmassa ovat aina mukana johto ja henkilöstö.

Brändin kehittämisohjelma

Brändi on ihmisten mielipide organisaatiosta, ja jokainen työntekijä rakentaa sitä omalla tekemisellään. Arvokas ja kestävä brändi on seurausta suunnitelmallisesta brändin kehittämisestä yhdessä koko henkilöstön kanssa.

MIKSI HYVÄ BRÄNDI ON ARVOKAS

 • Kilpailuetu: Hyvän brändin avulla voidaan saavuttaa kestävää kilpailuetua. Sinut tunnetaan ja sinuun luotetaan. Näin saavutetaan pitkäkestoisia asiakassuhteita.
 • Lisäarvo: Hyvä brändi on tuottava, koska se mahdollistaa kilpailijoita korkeamman hinnoittelun.
 • Maine: Hyvä brändi vetää puoleensa parhaat osaajat, yhteistyökumppanit ja sijoittajat sekä kestää kriisejä paremmin.

MIKSI OHJELMA ON TARPEELLINEN

 • Ohjelmassa valmennetaan organisaatiota löytämään toimenpiteet, jotka parantavat oman brändin ja maineen rakentamista.
 • Ohjelman avulla lisätään myös henkilöstön vastuuta viestijöinä ja maineen rakentajina.
 • Lisätään työntekijöiden sitoutumista organisaatioon, jolla on merkittävä yhteys parempaan tulokseen.

Coachaus ja työnohjaus

Coachauksessa ja työnohjauksessa autetaan ohjattavaa hyödyntämään omaa osaamistaan ja löytämään ratkaisuja haasteellisiin työtilanteisiin sekä saavuttamaan hänelle asetetut tavoitteet.

 • Coachauksen tavoitteena on auttaa löytämään myönteisiä ratkaisuja työelämän haasteisiin. Prosessi voi olla lyhytkin ja sille asetetaan aina tavoite, johon pyritään.
 • Työnohjauksessa tarkastellaan työn herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia. Tavoitteena on auttaa ohjattavaa selviytymään paremmin työssään ja kehittämään ammatillista identiteettiään.

MISSÄ TILANTEISSA TARPEELLINEN

 • Muutostilanteissa kuten organisaatio- tai strategiamuutoksissa, fuusio- tai yt-tilanteissa auttamaan muutoksen toteuttamista ja selkiyttämään omaa tehtävää
 • Luotsaamaan uusiin työtehtäviin tai projekteihin
 • Löytämään ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin
 • Vahvistamaan ammatillista identiteettiä

Organisaation prosessien kehittämisohjelma

 • Prosessien kehittäminen lisää työn sujuvuutta, lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa tiedottamista. Vastuut selkiytyvät, työstä tulee mielekkäämpää ja yhteistyö lisääntyy. Lisäksi prosessien kehittäminen parantaa asiakastyytyväisyyttä ja organisaation imagoa.

MISSÄ TILANTEISSA TARPEELLINEN

 • Organisaatiossa syntyy erilaisia haasteellisia tilanteita: sähläämistä, turhaa työtä, vastuiden epäselvyyttä, reklamaatioita, kustannusten nousua tai epäselvyyttä eri prosessien johtamisessa
 • Prosessit ovat vanhentuneet eivätkä enää toimi nykyisessä organisaatiossa
 • Organisaatiorakenne on muuttunut
 • Vastuuhenkilöt ovat vaihtuneet
 • Järjestelmät ja muut työkalut ovat muuttuneet tai vaihtuneet
 • Asiakastyytyväisyys laskee tai myynti ei vedä

Muutostukivalmennukset

Muutostukivalmennus auttaa organisaatioita selviämään muutoksista niin, etteivät ne aiheuta liiketoiminnalle liian isoa haittaa. Valmennuksen ja ulkopuolisen asiantuntijan avulla parannetaan muutosprosessin onnistunutta läpimenoa ja saadaan työntekijät toimimaan tuloksellisesti muutoksesta huolimatta.

MISSÄ TILANTEISSA TARPEELLINEN

 • Fuusiot (ulkoiset ja sisäiset yhdistymiset)
 • Yt- ja/tai muut henkilöstöön vaikuttavat haasteelliset tilanteet
 • Erilaiset uudelleenjärjestelyt, esim. yksiköiden tiimiyttäminen
 • Johtajan tai muun avainhenkilön vaihtuminen
 • Uusien järjestelmien käyttöönotto
 • Uusien toimitilojen käyttöönotto

POSITIIVINEN MUUTOS

 • Henkilöstö joutuu myös hyvää tarkoittavassa muutoksessa muuttamaan toimintatapojaan. Tämän takia muutos aiheuttaa epäselvyyksiä ja haasteita, mikä näkyy sekä asiakkaan että henkilöstön tyytymättömyytenä ja tuloksen heikkenemisenä.
 • Asiantuntijan avulla johdettavassa positiivisessa muutoksessa henkilöstö sitoutuu ja sopeutuu uuteen tilanteeseen nopeammin.

Johdon ja esimiesten valmennukset

Johdon ja esimiesten valmennuksia toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätasolla. Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää ja helpottaa johtamista sekä auttaa johtajaa tai esimiestä tunnistamaan oman johtamisen merkitys henkilöstölle ja liiketoiminnan tulokselle.

MISSÄ TILANTEISSA TARPEELLINEN

 • Uusi tehtävä, uusi johtamisalue
 • Organisaation muutostilanteet
 • Liiketoiminta ei kehity toivottuun suuntaan
 • Tarvitaan ratkaisuja oman johtamisen suuntaan liittyen
 • On tarpeellista tunnistaa liiketoiminnassa onnistumisen kannalta tärkeät johtamisen käytänteet ja toimintatavat
 • Epävarmuustekijät henkilöstön, asioiden ja itsen johtamisessa

MITEN

 • Johtamisen valmennukset ovat joko muutaman päivän mittaisia tai vuoden aikana toteutettavia säännöllisiä tapaamisia valmentajan kanssa
 • Yksilövalmennuksena
 • Ryhmävalmennuksena
 • Alussa kartoitetaan tarve haastattelemalla tai kyselyn avulla
 • Määritellään aina halutun tuloksen tavoitteet ja mittarit

Tutkimukset

Tutkimusten avulla organisaatiot rakentavat menestystä ja kehittävät toimintaansa. Ne tarjoavat menestymisen kannalta ratkaisevaa tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. brändin, asiakassuhteiden ja henkilöstön kehittämisessä. Uudenaikaisiin tutkimusohjelmiimme kuuluvat tutkimusten räätälöinti, asiakkaan perehdyttäminen sekä valmennus. Niiden avulla organisaatiot saavat täyden hyödyn tutkimuksista.

TUTKIMUSTARJONTAMME

Asiakastutkimuksella selvitetään organisaation asiakkaiden asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus sekä asiakastyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät. Tulosten avulla kehitetään organisaation toimintaa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden lisäämiseksi.

Bränditutkimuksella selvitetään organisaation tunnettuus ja mielikuvat markkinassa, brändin erottautuminen kilpailijoista sekä se, onko organisaation brändilupaus lunastettu. Tulosten avulla kehitetään brändiä kilpailukykyisemmäksi, erottuvammaksi ja persoonallisemmaksi.

Henkilöstötutkimuksen  avulla selvitetään henkilöstön työtyytyväisyys ja lisätään motivaatiota tehdä parempaa tulosta. Tutkimuksen tulosten avulla parannetaan johtamista, esimiestyötä, toimintakulttuuria ja prosesseja. Parhaimmillaan tuloksia hyödynnetään organisaation strategian toteuttamisessa.

Muut tutkimukset: SWOT-analyysit, muutosprosessitutkimukset, johtamisen kehittämistutkimukset, sidosryhmätutkimukset

Back To Top