Miten organisaation kehittäminen kannattaa toteuttaa
28.2.2017

Miten organisaation kehittäminen kannattaa toteuttaa

Kehittäminen on tärkeää aloittaa aina avainhenkilöiden valmennuksella. Heidät perehdytetään työyhteisön kehittämisen periaatteisiin, haastavien tilanteiden voittamiseen ja miten huipputuottava organisaatio rakennetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Johdon sitouttaminen kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää onnistumisen kannalta.

Kehittämiskohteet saadaan selville henkilöstökyselyllä

Seuraavaksi kysytään henkilöstön mielipiteet kehittämiskohteista. Henkilöstökyselyn avulla selvitetään lähtötilanne, jotta kehittäminen kohdistuu oikeisiin asioihin. Kyselyn tulee olla lyhyt ja siinä kysytään vain menestyksen kannalta tärkeitä asioita ja niitä, joita halutaan muuttaa. Kysely on tärkeää kohdistaa kaikkiin tiimeihin, jolloin myös esimies saa oman analyysin kehittämiskohtaista.

Kyselyn tulee olla lyhyt ja siinä kysytään vain menestyksen kannalta tärkeitä asioita ja niitä, joita halutaan muuttaa.

Toimenpiteet ideoidaan henkilöstön kanssa

Heti kyselyn päätyttyä, viimeistään kuukauden sisällä, tulokset käydään läpi johdon kanssa ja pohditaan toimenpiteitä strategisella tasolla sekä määritellään kehittämisen painopistealueet. Kyselyn tulosten perusteella ideoidaan konkreettisia kehittämistoimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa. Sovituista toimenpiteistä tehdään toimintasuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Henkilöstöllä on valtava määrä kokemusta ja tietoa, joka kannattaa tuoda esille ja saada hyötykäyttöön.

Valmentavan esimiestyön tukeminen on tärkeää

Käytännössä olemme huomanneet, että erityisesti esimiestyön tukeminen on tärkeää, koska heidän roolinsa on ratkaiseva työyhteisön kehittymisen kannalta. Esimiesten tueksi kannattaa järjestää esimiespajoja, joissa esimiehet jakavat hyviä käytäntöjä keskenään. Usein esimiehet tarvitsevat muutoksen läpiviemisen johtamiseen myös henkilökohtaista coachausta ja valmennusta. Niiden avulla voidaan vahvistaa kannustavaa ja valmentavaa esimiestyötä.

Vuorovaikutteinen ja valmenva esimiestoiminta on työyhteisön tuottavuudelle parasta.

Koko henkilöstön mukaan ottaminen parantaa tuloksia

Kehittämistyöhön kannattaa sitouttaa koko henkilöstö: ylin johto, esimiehet ja henkilöstö. Se lisää kaikkien vaikutusmahdollisuuksia ja jokainen voi parantaa toimintaa omalta osaltaan ja luottaa siihen, että myös muut hoitavat omat osuutensa.

Henkilöstö mukaan ottaminen kehittämiseen lisää työmotivaatiota ja työhyvinvointia, joilla on merkittävä yhteys tulokseen.

Ratkaisukeskeisillä menetelmillä kohti parempaa kilpailukykyä

Parhaita tuloksia saadaan, kun kehittämisessä hyödynnetään ratkaisukeskeisiä työskentelymenetelmiä, jotka ohjaavat toimintaa nopeasti kohti asetettuja tavoitteita kuten työhyvinvointi ja tuottavuus. Yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä tukee vuorovaikutteinen ja keskusteleva ilmapiiri sekä ryhmätyöskentely, jossa ratkaistaan haasteita yhdessä. Sisäisen toiminnan kehittyminen näkyy imagon ja kilpailukyvyn parantumisena – ja ennen kaikkea – asiakas on tyytyväinen ja myynti sekä kate kasvavat.

Systemaattisella työyhteisön kehittämisellä on mahdollista saavuttaa merkittävästi parempaa kilpailukykyä.