Miten organisaatio onnistuu muutoksissa
7.9.2017

Miten organisaatio onnistuu muutoksissa

Työyhteisön henkilöstölähtöinen kehittäminen ja hyvä johtaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Erityisen tärkeää ja oleellista on ison organisaatiomuutoksen toteuttamisessa oikeanlainen johtaminen. Johtamisella ja organisaatiomuutoksen onnistuneella toteuttamisella on suora vaikutus myös työhyvinvointiin ja sitä kautta laadukkaaseen palvelukulttuuriin. Asiakkaan tyytyväisyys ja organisaation tulos on suorassa yhteydessä siihen miten hyvin muutos johdetaan ”maaliin”. Tutkimukset osoittavat, että jopa 70 % organisaatiomuutoksista epäonnistuu.

Tutkimukset osoittavat, että jopa 70 % organisaatiomuutoksista epäonnistuu.

Miten muutosten onnistumisen mahdollisuutta saadaan parannettua

Muutosprosessin johtaminen ja toteuttaminen tulee olla samanaikaisesti sekä selkeää ja suoraviivaista asioiden johtamista sekä kaikki työntekijät huomioivaa ihmisten johtamista. Lisäksi muutoksen toteuttaminen vaatii johtajien oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Muutosprosessin johtaminen ja toteuttaminen tulee aloittaa jo ennen kuin varsinainen muutos toteutetaan. Henkilöstön mukaan ottaminen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saa heidät sitoutumaan muutosten tuomiin uusiin toimintamalleihin usein jopa kuukausia nopeammin kuin ilman heidän mukaan ottamista. Mitä suuremmasta muutoksesta on kyse, sitä enemmän tarvitaan ennakoivaa keskustelua eli mahdollisuuksia erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi esimiehen ja työntekijän väliset muutoskehityskeskustelut sekä säännölliset yhteiset palaverit, joissa keskustellaan muutoksen mahdollisesti tuomista haasteista tai vaikutuksista omaan työhön ja tekemiseen. Pelko tulevaisuudesta voi ”halvaannuttaa” tekemistä ja työntekijöiden panos voi jäädä jopa 50 % pienemmäksi kuin normaalitilanteessa, jos muutosta ei johdeta oikein.

Henkilöstön mukaan ottaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saa heidät sitoutumaan muutosten tuomiin uusiin toimintamalleihin

Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa ja selkeä suunnitelma auttavat onnistumaan

Erityisen tärkeää on muuttaa ihmisille ja organisaatiolle synnyttämä muutoksen uhka mahdollisuudeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstölle tulee tarjota aktiivinen ja todellinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa muutokseen. Mukaan ottaminen vaatii systemaattista ja selkeää kehittämisprosessia. Prosessin on tärkeää toteuttaa kaksisuuntaisena sekä ”ylhäältä alas” että ”alhaalta ylös” kulkevana kokonaisuutena.

Ennen kehittämisprosessin aloittamista on tärkeää asettaa tavoitteet sekä kartoittaa lähtötilanne, jotta muutosprosessia lähdetään toteuttamaan jokaisessa yksikössä/tiimissä oikeasta kohtaa sekä oikeilla toimenpiteillä. Muutoksesta vastuussa olevan johdon tulee olla vahvasti mukana ohjausryhmänä, joka tukee ja kannustaa sekä seuraa muutoksen onnistumista.

Muutoksen ensimmäiset 100 päivää ovat oleellisen tärkeitä. Tämän takia on oltava valmis suunnitelma muutoksen johtamiseen ja kehittämisprosessiin, missä koko henkilöstö on mukana. Usein tähän tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa, koska muutoksen johtaminen on harvemmin johdon vahvaa substanssia.

Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan systemaattinen prosessi ja henkilöstön mukaan ottaminen

Jotta tehtäisiin enemmän onnistuneita organisaatiomuutoksia, järjestämme Onnistunut muutos -seminaarin 19.10. Oulussa hotelli Laplandissa. Tule mukaan seminaariin kuulemaan miten onnistunut muutos toteutetaan sekä esimerkkejä muutosten toteutuksesta. Lue lisää seminaaristamme tapahtuman sivuilta.

Jaana Turunen
Yritysvalmentaja
Valmennustrio Oy