Myönteisen tunneilmaston vahvistaminen organisaatiossa
8.10.2019

Myönteisen tunneilmaston vahvistaminen organisaatiossa

Myönteinen tunneilmasto synnyttää myönteisiä tunteita. Myönteisen tunteen aikana ajatukset ja toiminta on joustavampaa. Ympäristöä kykenee havainnoimaan paremmin ja laajemmin ja muiden ihmisten sanomaa ymmärtää paremmin. Vuorovaikutus siis sujuu mukavasti ja me-henki vahvistuu. Myönteisen tunteen aikana myös oman pään sisältö on paremmin käytettävissä eli ideoita ja ratkaisuja löytyy helpommin. Yksi merkittävä etu on myös se, että myönteinen tunne auttaa kestämään vaikeuksia ja muutoksia paremmin ja stressireaktioista palautuu nopeammin.

Miten työpaikalla voidaan vahvistaa myönteistä tunneilmastoa?

Organisaatiossa vallitsevalla tunneilmastolla on iso merkitys organisaation menestykseen ja muutosten onnistumisiin. Organisaation tunneilmaston muuttaminen toisenlaiseksi voi jo itsessään olla muutos, joka halutaan tehdä. Myönteinen tunneilmasto vaikuttaa myös siihen, miten otetaan vastuuta, millaisella asenteella ollaan töissä ja miten vuorovaikutus toimii.

Tunneilmastoa on välillä vaikea määrittää, koska arjessa vallitsevat toimintatavat ovat niin vahvoja, ettei niitä välttämättä edes tiedosteta, mutta se näkyy päivittäin tavassa tehdä töitä ja siinä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan.

Tunneilmasto on dynaaminen eli se kehittyy ja muuttuu koko ajan. Sitä rakennetaan jokapäiväisellä toiminnalla. Jotta kehitys kulkisi toivottuun suuntaan, sitä kannattaa johtaa. Johdon kannattaa olla esimerkkinä ja tuntosarvet pystyssä aistimassa mahdollisia haasteita ja tukea toivottua kehitystä.

Vinkit myönteisen tunneilmaston rakentamiseen

Valmennustrio järjesti Onnistu muutoksessa -seminaarin 30.10.2018, jonne osallistui Onnistu muutoksessa -hankkeessa mukana olevien organisaatioiden johtoa ja esimiehiä sekä rahoittajia. Yhtenä aiheena seminaarissa oli, miten tunneilmastoon voi vaikuttaa ja miten sitä voi johtaa haluttuun suuntaan organisaatiotasolla. Harjoitus tehtiin työpajamuodossa. Tähän on koottu työpajan tulokset siitä, miten myönteistä tunneilmastoa voi vahvistaa organisaatiossa.

 • organisaation vallitsevan tunneilmaston tiedostaminen
 • yhteisen selkeän ja innostavan tavoitteen luominen
 • vaikuttamismahdollisuuden antaminen kaikille organisaatiotasoille toiminnan kehittämisessä
 • onnistumisten, myös pienten edistymisten, tiedostaminen ja näkyväksi tuominen
 • oikea-aikainen, positiivinen, selkeä ja konkreettinen viestintä
 • positiivinen palaute ja kannustaminen
 • huomion kiinnittäminen vahvuuksiin ja asioihin, jotka ovat hyvin
 • vaikeiden asioiden ja niistä syntyvien tunteiden käsittely, jotta niistä päästään eteenpäin
 • itsetuntemuksen vahvistaminen
 • tiimin tunteminen ja ryhmähengen vahvistaminen
 • oppiminen, mistä kukin inspiroituu ja mahdollisuuden antaminen niiden asioiden tekemiseen
 • inspiroivan ympäristön luominen (tila, äänet, tuoksut, visuaalinen ilme, jne.)
 • avoin vuorovaikutus
 • aito kuuntelu ja keskustelut
 • kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen
 • virheiden salliminen ja niistä oppiminen
 • ratkaisukeskeisyyden kasvattaminen
 • ajan ja tilan antaminen luovuudelle
 • positiivisen ajattelun vahvistaminen
 • vahvan luottamuksen rakentaminen
 • aikaisempien positiivisten kokemuksien hyödyntäminen
 • vastuun antaminen ja mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen
 • kiitollisuuden ja arvostuksen osoittaminen konkreettisesti
 • tietoinen päästäminen irti asioista, joita ei enää tarvita tai joihin ei voi vaikuttaa
 • kyky kohdata omia ja kollegoiden tunteita sekä vastoinkäymisiä ja kyky päästä niistä yli
 • työnohjaus ja valmennus (ulkopuolinen asiantuntija tarvittaessa)
 • työn merkityksellisyyden kokemuksen vahvistaminen.

Organisaation tunneilmasto vaikuttaa menestykseen. Tunneilmastoa voidaan rakentaa jokapäiväisellä toiminnalla ja sitä kannattaa johtaa, jotta varmistetaan myönteinen ja toimintaa eteenpäin vievä tunneilmasto.

Merja Takamäki
Yritysvalmentaja
Valmennustrio

Blogin teksti on julkaistu myös osittain KT Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa Onnistu muutoksessa -oppaassa. Opas kertoo Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeesta, johon osallistui kymmenen kuntaorganisaatiota. Valmennustrio Oy:n vetämän hankkeen tavoitteena oli lisätä muutosvalmiutta ja tukea johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä kohtaamaan muutokset yhteistyössä.