Reflektointikyky oppimisen lähteenä
11.11.2019

Reflektointikyky oppimisen lähteenä

Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen toiminnan ja tuloksien välillä mahdollistaa toiminnan muuttamisen haluttuun suuntaan.  Aina se ei kuitenkaan riitä, koska ihmisillä on myös ajatukset ja tunteet, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa, ja ne ovat osin myös tiedostamattomia.

Tiedostamalla ajatuksia, tunteita ja toimintamalleja, jotka eivät vie henkilöä itseään tai organisaatiota eteenpäin, niihin voidaan alkaa vaikuttamaan. Jos tiimissä ajatellaan esimerkiksi tietyn muutoksen olevan turha tai mahdoton saavuttaa, miten se vaikuttaa tiimin jäsenten tunteisiin? Entä miten tämä tunne ohjaa heidän toimintaansa? Jos enemmistö tiimin jäsenistä ajattelee, että muutos on innostava, optimistinen ja realistinen, vaikuttaa se tunteisiin eri tavalla. Millaiseksi toiminta muodostuu tämän pohjalta?

Tiedostamalla omia ajatuksia, tunteita ja toimintamalleja, niihin voidaan vaikuttaa.

Oman ajattelun, tunteiden ja toiminnan tarkastelu lisää itsetuntemusta. Ymmärrys niin omista vahvuuksista kuin kehittämisalueistakin lisääntyy. Esiin tulevat myös omat arvot ja motivaatio, jotka vaikuttavat työssä toimimiseen. Reflektointitaitojen kehittyessä vahvistuu kyky tarkastella omaa vuorovaikutustaan ja tunteiden säätelyä. Ehkä tärkein reflektoinnin tuoma hyöty on kuitenkin omien rajoittavien uskomuksien tiedostaminen. Jotta ihmisen täysi potentiaali saadaan käyttöön, hänen on tiedostettava ja päästävä kiinni kehitystä jumittaviin uskomuksiin. Vain tällä tavoin syntyy mahdollisuus muuttaa ajattelua ja sitä kautta toimintaa. Reflektoinnin avulla voidaan purkaa omia vahingollisia ajattelu- ja toimintamalleja sekä löytää kyky johtaa itseään. Kokemus muuttuu oppimisen lähteeksi, joka synnyttää jatkuvaa kehitystä organisaatiossa.

Reflektointitaitojen kehittyessä vahvistuu kyky tarkastella omaa vuorovaikutustaan ja tunteiden säätelyä.

Reflektointi lähtee ensisijaisesti yksilöstä itsestään, mutta kollegat voivat tukea toistensa kasvua tältä osin huomattavasti. Luottamuksellisessa ja turvallisessa tilassa uskalletaan ottaa myös arkoja asioita tarkasteluun, jos vain henkilöillä on edellytykset tämänkaltaiseen ohjaukselliseen toimintaan. Parhaassa tapauksessa organisaatiossa on kulttuuri, jossa kollegat peilaavat toisiaan jatkuvasti.

Merja Takamäki

Yritysvalmentaja

Blogin teksti on julkaistu myös osittain KT Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa Onnistu muutoksessa -oppaassa. Opas kertoo Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeesta, johon osallistui kymmenen kuntaorganisaatiota. Valmennustrio Oy:n vetämän hankkeen tavoitteena oli lisätä muutosvalmiutta ja tukea johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä kohtaamaan muutokset yhteistyössä.