Miten tuet henkilöstön psykologista turvallisuutta poikkeustilanteessa?
2.4.2020

Miten tuet henkilöstön psykologista turvallisuutta poikkeustilanteessa?

Blogia päivitetty 1.4.2022

Maailmantilanne on muuttanut äkillisesti tilannetta monissa organisaatioissa. Epätietoisuus tulevaisuudesta aiheuttaa pelkoa, ja osittainen etätyö pakottaa järjestelemään asioita uudelleen. Nopeasti tehtävät muutokset lisäävät toisten työmäärää, kun toisilla taas työn määrä vähenee selvästi. Meillä ei ole valmiita ratkaisuja, vaan on keksittävä uusia luovia ratkaisuja tilanteen synnyttämiin haasteisiin.

Organisaatiossa on kolmen tason asioita, jotka tunnistamalla pystytään tietoisesti kohdistamaan johtaminen ja tuki tarvittaviin asioihin.

 1. Yksilöiden perusturvallisuus – jokainen työntekijä voi hyvin
 2. Tiimin toiminnan sujuminen – yhteistyö toimii ja perustyöt hoituvat
 3. Luova ja rohkea yhdessä kehittäminen – tiimi sopeutuu ja luo uusia asioita muutoksessa

Yksilöiden perusturvallisuus on kivijalka

Työntekijöiden fyysinen ja psyykkinen perusturvallisuus on kivijalka ja perusta kaikelle muulle tekemiselle. Maailmantilanteen tuoma epävarmuus ja muutokset vaikuttavat tällä hetkellä vahvasti työntekijöiden perusturvallisuuden tasoon. Turvattomuus heikentää työhyvinvointia ja tehokasta työntekemistä. Taustalla oleva pelko ja huoli vievät osan ajattelu- ja toimintakapasiteetistamme.

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä työyhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kannalta onkin, miten varmistaa riittävän turvallisuuden tunteen työntekijöille. Riittävällä turvallisuuden tasolla työntekijät pystyvät lamaantumisen sijaan keskittymään työtehtäviensä tekemiseen. Tilanteen vatvominen kääntyy eteenpäin vieväksi vuorovaikutukseksi. Pelkojen sijaan nähdään myös mahdollisuuksia. Haastaviin tilanteisiin etsitään aktiivisesti ratkaisuja. Syyttämisen sijaan tuetaan kollegoita.

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä työyhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kannalta on, miten varmistamme riittävän turvallisuuden tunteen työntekijöille.

Perusturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • fyysinen ja psyykkinen turvallisuus
 • luottamus
 • ongelmien kohtaaminen ja ratkaiseminen
 • avoin ja johdonmukainen tiedon jakaminen
 • oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu
 • avoin vuorovaikutus.

Yksi keino perusturvallisuuden ja jaksamisen lisäämiseksi on voimavarojen kohdistaminen asioihin ja ratkaisuihin, joihin pystyy itse vaikuttamaan. Tietoinen työtehtävien ja asioiden jäsentäminen helpottaa töihin tarttumista, niiden etenemistä ja ehkäisee ahdistusta.

Vai­keis­ta olois­ta ja tun­tei­sta kan­nat­taa ju­tel­la avoi­mes­ti, jotta niiden kanssa pääsee eteenpäin. Toisaalta asioiden liiallinen pohtiminen ikävässä valossa voi nostattaa ikäviä tunnetiloja ja jumiuttaa toimimista. Tunnistatteko sopivat keinot ja tasapainon näiden välillä?

Myötätunnon osoittaminen ja toisten kannustaminen ovat hyviä keinoja turvallisuuden tason vahvistamiseksi. Onko teillä keinoja tehdä sitä myös verkon välityksellä? Uudet rutiinit on hyvä luoda niin, että kaikki saavat tarvittavaa huomiota sekä tulevat nähdyksi ja kuulluksi myös etätyöyhteisössä. Yhteydenpito kollegoihin auttaa osaltaan turvallisuuden tunteen vahvistamisessa ja vähentää yksinäisyyttä.

Poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia arjen rutiineihin. Rutiinit ja säännöllinen rytmi luovat ennakoitavuuden ja turvallisuuden tunnetta ja muistuttavat elämän jatkuvuudesta.

Toisaalta kannattaa pohtia, mikä kaikki jatkuu ennallaan? Mi­tä ar­kis­ta ja ta­val­lis­ta voin vah­vis­taa, jot­ta tur­val­li­suu­den tun­ne voi­mis­tuu epätietoisuudesta huo­li­mat­ta? Mistä voin olla iloinen ja tyytyväinen tässä hetkessä?

Jokainen reagoi muuttuneeseen tilanteeseen omista lähtökohdistaan käsin, eikä yhtä oikeaa tapaa ole olemassa. Näihin kannattaa panostaa työyhteisössä joko sisäisin keinoin tai harkinnan mukaan kannattaa myös turvautua ulkopuolisen asiantuntijan apuun, jotta johdolle ja HR:lle jää aikaa keksittyä heidän ydintehtäviinsä ja liiketoiminnan edistämiseen. Me haluamme olla tukemassa työyhteisöjä tarjoamalla valmentavaa työnohjausta poikkeustilanteisiin.

Tiimin yhteistyö varmistaa perustöiden sujumisen

Kun perustaso on kunnossa, energiaa vapautuu työn tekemiseen, yhteistyöhön ja kehittämiseen. Sujuva työn tekeminen edellyttää, että sekä tiimin että sen jäsenten tehtävät ja vastuut ovat kaikille selkeitä. Muuttuneessa tilanteessa se saattaa vaatia uudelleen määrittelyä, jäsentelyä ja priorisointia. Työn mahdollinen muuttuminen etätyöksi ja prioriteettien muuttuminen tuovat tarvetta erilaisille toimintatavoille ja pelisäännöille. Lyhyen aikavälin tavoitteista on hyvä keskustella, jos niihin on tullut muutoksia.

Miten työyhteisö ja johto voivat parhaiten tukea saamaan työn edellytykset ja rakenteet kuntoon muuttuneessa tilanteessa?

Tiimin toiminnan sujumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • selkeä päämäärä ja tavoite
 • selkeät vastuut ja velvoitteet
 • sujuva töiden organisoiminen
 • sovitut toimintatavat ja pelisäännöt
 • koulutus ja töissä oppiminen
 • myönteinen tunneilmasto.

Luovuus ja rohkea innovatiivisuus varmistavat menestyksen

Huolehtimalla kahden ensimmäisen tason asiat toimivaksi organisaatio varmistaa, että rohkeus ja luovuus kukoistavat vähintäänkin pidemmällä aikavälillä. Yksilöistä ja tiimistä löytyy rohkeutta kokeilla uusia ideoita. Löytyy itsensä ylittämistä ja ratkaisuja etsitään totutun tavan ulkopuolelta. Positiivinen haastaminen kukoistaa ja tuetaan kollegoiden kasvua ja kehitystä. Nämä innostuneet ja motivoituneet työntekijät ovat organisaation menestyksen perusta.

Yksilöiden perusturvallisuus ja tiimin toiminnan sujuminen varmistavat, että organisaatio kehittyy ja menestyy pitkällä aikavälillä.

Työnohjauksellisen tuen tarjoaminen henkilöstölle on keino varmistaa työyhteisön psykologinen turvallisuus ja hyvinvointi. Me valmennustriolaiset haluamme kantaa kortemme kekoon ja auttaa teitä tukemaan työyhteisönne hyvinvointia ja tuottavuutta. Tarjoamme työnohjauspaketteja, joiden avulla yhteistyössä löydetään selkeyttä ja tukea tämän myllerryksen keskellä. Valmentava työnohjaus tapahtuu verkon kautta. Kun työntekijöille annettavaa tukea jaetaan myös ulkopuolisille asiantuntijoille, vapautuu johdolle aikaa keskittyä heidän ydintehtäviinsä ja liiketoiminnan edistämiseen. Lue lisää valmentavasta työnohjauksesta poikkeustilanteissa.

Virpi Ilmakangas ja Merja Takamäki
Valmennustrion valmentajat ja työnohjaajat